مطالعات فقه و حقوق اسلامی (FEQH) - فرایند پذیرش مقالات