مطالعات فقه و حقوق اسلامی (FEQH) - اهداف و چشم انداز